Mitsubishi MU-2B-36A - PR-UTI


Aircraft: Mitsubishi MU-2B-36A

Registration: PR-UTI

Location: Aeroporto do Bacacheri - SBBI

City/State: Curitiba-PR

Comentários