Mitsubish MU-2B-25 PT-OIY

Aircraft: Mitsubish MU-2

Registration: PT-OIY

Location: Aeroporto de Bacacheri, SBBI

City/State: Curitiba-PR

Comentários